אנו במשרד ד"ר א. רובינשטיין – ש.יקירביץ מכבדים את פרטיותכם ואת זכותכם לשלוט במידע האישי אודותכם ולכן במסגרת מדיניות זו נציג את האופן שבו אנו נוהגים ביחס למידע המתקבל ו/או נאסף מגולשי האתר ו/או מן המשתמשים בשרותי האתר אשר ניתן לזהות באמצעותו, במישרין או בעקיפין, אדם פרטי באופן אישי. במידה ויש לכם שאלה כלשהי בנוגע למדיניות זו, או שחלילה, אתם חשים כי פרטיותכם נפגעה במסגרת גלישתכם באתר או בעת השימוש באיזה מן השירותים באתר, אנא אל תהססו לפנות אלינו, הציגו את השאלה או את המקרה המדובר וצרפו את כל המידע הרלוונטי המצוי בידכם.

  1. גלישה באתר – אין כל צורך ברישום או מסירת פרטים כלשהם בכדי שתוכלו לגלוש באתר ולהתרשם מתוכנו.
  2. תוכן מידע משותף – כל מידע אשר תבחרו לשתף עמנו יחשב כמידע מדויק, מלא ונכון אשר בחרתם באופן מודע ומרצונכם החופשי לשתף.
  3. שימוש כללי במידע – באמצעות המידע שתמסרו יתאפשר לנו ליצור קשר עמכם, לשלוח עדכונים, שאלונים כדי למדוד את מידת שביעות הרצון בגין השירותים שאנו מספקים וכן מפעם לפעם עדכונים אודות שירותים חדשים שאנו מציעים.
  4. עיון, תיקון ומחיקת מידע – הנכם רשאים לפנות אלינו בכדי לעיין, לתקן או למחוק מידע הקשור אליכם ואנו נפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
  5. מיקור חוץ – אם וככל שנשכור שרותיהם של צדדים שלישיים לצורך אספקת שירותים מוגבלים בשמנו, כגון: דיוור, אספקה, מענה לשאלות אודות מוצרים או שירותים וכיו”ב, אנו נספק לגורמים אלה רק את המידע הדרוש ונאסור שימוש במידע זה לכל מטרה אחרת.
  6. דפוסי שימוש (קבצי "עוגיות") – אנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים בכדי לאסוף מידע על אופן פעילות האתר, הממשק בינכם לאתר ומידע אודות דפוסי השימוש באמצעים הטכנולוגיים שנעמיד לרשותכם. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור שירותינו וניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.
  7. העברת מידע לצד שלישי – אנו נמנע כברירת מחדל מלמסור מידע אישי לצדדים שלישיים, למעט לצורכי מתן שרותינו לכם או במקרה של צו שיפוטי, אם נעמוד בפני איום שינקטו נגדנו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות אשר בוצעו על-ידי גולש ו/או משתמש באתר ובמקרים החורגים מהוראות תנאי השימוש באתר אנו רשאים למסור מידע ללא כל הודעה מוקדמת.
  8. אבטחת מידע – איסוף, שמירה ועיבוד מידע אישי מתבצע באופן המשמר את הסודיות הנדרשת ורמת אבטחה תואמת לסוג המידע הנאסף בהתאם להוראות החוק ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017.
  9. עדכון מדיניות – מפעם לפעם נעדכן מדיניות זו אשר תיכנס לתוקף מיד עם פרסומה באתר. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.
  10. פניה – אם מסיבה כלשהי עולה החשש כי לא פעלנו בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל, נא הודיעו זאת ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לברר ולפתור את הבעיה במהירות האפשרית.

 

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר  https://www.ry-adv.co.il/ (להלן: "האתר") המופעל על-ידי ד"ר א. רובינשטיין – ש. יקירביץ משרד עורכי דין.

במסגרת האתר נביא לידיעתכם על פעילתנו, נשתף מידע מתחומי התמחותנו, נשלח עדכונים לכל מי שיבקש ומפעם לפעם נאפשר הצטרפות לשירותים מקוונים (להלן:  "השירותים").

השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר כפוף להסכמתכם לתנאי תקנון זה

באם אינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בשירות

השימוש באתר נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל

באם הנכם קטינים (מתחת לגיל 18) שימוש באתר ו/או בשרותיו יהווה ראיה לכך שקיבלתם אישור מהוריכם או אפוטרופוס שמונה לכם.

שימושכם באתר ו/או בשרותים, מהווה בפועל את הסכמתכם לתנאים המפורטים בכתב זה.

 

תנאי סף

אינכם רשאים לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בשירותים למעט כפי שהותר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי אנו רשאים לעשות באתר כל שימוש, בעצמנו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ושימושכם באתר ו/או בשירותים יהיה כפוף לתקנון העדכני ביותר.

אנו רשאים להפסיק את פעילות האתר ו/או חלקו לפי ראות עיננו ושיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

קישורים ותכני צד שלישי

באתר מצויים קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/או לתכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "תכני צד שלישי").

אנו ומי מטעמנו לא יישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת, למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת מטעמנו.

המידע המקושר ותכני צד-שלישי מובאים לשימוש ונוחיות הגולש באתר ו/או המשתמש בשירותים ואלה מקבלים על עצמם את מלוא הסיכון והאחריות בגין השימוש בהם, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם. לא תהיה לגולש באתר ו/או למשתמש בשירותים כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ו/או מי מטעמנו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

קניין רוחני

האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קנייננו למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאיתנו.

אחריות

המידע באתר מופיע כמו שהוא ("As Is"), ללא התחייבות מצד האתר. האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

אנו פועלים באופן סביר על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם איננו משתתפים ו/או נוטלים צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצול המשתמש את האתר ו/או השירותים ולפיכך הספק ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת להתאמת השירותים לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר.

הואיל ואין לאתר כל שליטה ו/או שיקול דעת ו/או מעורבות באופן ו/או דרך השימוש באתר ו/או על ספקי שירות אחרים עליהם נסמך האתר ומתן השירותים, המשתמש באתר מסכים ומצהיר בזאת כי הוא מסיר כל אחריות מן האתר בכל הנוגע לאופן ו/או דרך שימושו באתר ו/או בשירותים.

בעת השימוש באתר הנכם מקבלים על עצמכם את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכני האתר לרבות איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לכם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ומי מטעמנו בגין האתר, מגבלותיו ויכולותיו.

למען הסר ספק, שימוש באתר ו/או בשירותים נעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא נהיה ומי מטעמנו אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירותים.

בעת השימוש באתר אתם מתחייבים לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לנו ולמי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל הקשורים בדרך כלשהי לאתר ו/או לשירותים, בין אם הינכם צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

זכויות יוצרים של עורכי הדין

זכויות היוצרים בפרסומי האתר, לרבות המידע המתפרסם באתר זה, תוכן המאמרים, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה וכיו"ב, שייכים לא'. רובינשטיין – ש'.יקירביץ, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שבנדון שייכות לגורם זר.

בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק ו/או לפרסם החומר המוגן ללא הסכמה מראש ובכתב מא'.רובינשטיין – ש'.יקירביץ.

פרטיות

במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים, אפשר ותתבקשו למסור מספר פרטים הכוללים, בין-היתר, את פרטיכם האישיים ו/או ייאסף מידע הנוגע לשימושכם באתר ו/או בשירותים אשר עשוי לעשות שימוש למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו”ב.

הסכמתכם לתנאי שימוש אלה מעיד גם על הסכמתכם כי האתר רשאי לאסוף, לשמור ולעבד את המידע אשר מסרתם ו/או מידע שנאסף בעקבות פעילותכם באתר ו/או כל מידע אחר שהתקבל במסגרת מהלך העסקים הרגיל, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ותקנותיו וכאמור במסגרת מדיניות הפרטיות.

דיוור

מפעם לפעם נשתף ונעדכן את כל מי שביקש זאת, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008.

כללי

תקנון זה כולל את המוסכם בין האתר ללקוח במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

הסכמה מטעמנו המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

ככל שלא השתמשנו בזכות הניתנת לנו על פי תקנון זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי.

כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידנו בלבד, אחרת יהא חסר כל נפקות משפטית.

מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם במחוז תל אביב ובית משפט. זה בלבד

השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף להוראות דיני מדינת ישראל בלבד.

צילומים

זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות.